Spracovanie osobných údajov - GDPR

Pri využívaní služby internetového obchodu na webovej stránke nás ako správcu osobných údajov poverujete k vykonávaniu vymedzených úkonov s osobnými údajmi, ktoré ste uložili na webovú stránku internetového obchodu. Vaše poverenie akceptujeme a zaväzujeme sa tieto osobné údaje spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje budeme spracovávať manuálne i automatizovane aj v elektronickej podobe.
Osobné údaje, ktoré môžeme z vašeho poverenia spracovávať, sú tie údaje, ktoré nahrávate do formulára na stránke internetového obchodu.

Jedná sa o nasledovné osobné údaje:
e-mailová adresa
meno, priezvisko
telefón
dodacia adresa
fakturačná adresa,
história objednávok
včasnosť platby

a/ Vyššie uvedené osobné údaje budeme na základe vašeho povereniea spracovávať k účelom, ktoré vychádzajú z funkčnosti a poslania internetového obchodu na webovej stránke:
zaisťovanie a ukladanie osobných údajov prostredníctvom webových formulárov, zaistenie kampaní, odosielanie obchodných informácii a SMS, odosielanie transakčných e-mailov, štatistiky, prístup do elektronického obchodu, evidencia členov v členských sekciách, získanie e-mailovej adresy pri vkladaní komentárov a správe komentárov, získanie e-mailovej adresy v rámci kontaktného formulára na webe za účelom vybavenia odpovede, predávanie osobných údajov do FAPI či iných systémov súvisiacich s elektronickým obchodom.

b/ Zaväzujeme sa brániť a zamedzovať neoprávnenému prístupu, kopírovaniu, úprave, ukladaniu, zverejneniu alebo distribúcii osobných údajov.

c/Všetky informácie, ktoré získame v súlade so spracovaním osobných údajov
považujeme za dôverné informácie. Zaväzujeme sa, že dôverné informácie neposkytneme tretej strane a nepoužijeme ich k inému účelu než pre plnenie povinností zo zmluvy, s výnimkou príslušných štátnych a iných správnych úradov a súdov podľa všeobecne záväzných predpisov kedy sme povinný tieto informácie poskytnúť.

d/Vy ako kupujúci užívateľ a správca osobných údajov
prehlasujete a zaručujete nám, že:
1. budete v elektronickom obchode pracovať len s aktuálnymi osobnými údajmi a pre ich používaní budete mať platné zákonné oprávnenie.
2.spĺňate všetky zákonné povinnosti, ktoré pre vás z GDPR a iných právnych predpisov vyplývajú.
3.nie ste si vedomí žiadneho rizika porušovania právnych predpisov v súlade so súčasným spracovaním osobných údajov.

e/Osobné údaje pre vás začneme spracovávať
od momentu vyplnenia registračného, objednávkového formulára. Pri vyplnení prvého osobného údaja.

f/Osobné údaje budeme spracovávať po dobu neurčitú.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepoužívané osobné údaje vymazať a deaktivovať užívateľské účty.

g/Pokiaľ vložíte na webovej stránku
údaje zvlášť zraniteľných osôb napríklad detí, robíte tak na vlastnú zodpovednosť.

24, Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, úplne im rozumie a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

25,Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: vyhradzujem si právo na jednostranné akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

26.Záverečné ustanovenia

a/Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalších platných právnych predpisov, resp. obchodným zákonnikom v prípade kupujúceho – podnikateľa.

b/Informácie obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sú neoddeliteľnou súčasťou  kúpnej zmluvy uzavretej medzi firmou Peter Mužila IČO: 41 845 137 a spotrebiteľom a sú pre obe strany záväzné v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007.

c/Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

d/Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.