Všeobecné obchodné podmienky

Dôkladne prečítať !

1, Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej objednávky, kúpnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ elektronického obchodu na stránke www.verchielkreativ.sk  ako predávajúci s kupujúcim.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim zo zmlúv uzatvorených prostredníctvom komunikácie na diaľku cez rozhranie webových stránok prevádzkovateľa.

2, Definície niektorých pojmov ktoré sú používané v týchto obchodných podmienkach : 

a/ Prevádzkovateľ  elektronického obchodu www.verchielkreativ.sk
Petronela Dendisová 
č. živnostenského registra       obvodný úrad v Dolnom Kubíne

adresa sídla firmy CORVICI s.r.o. 
SNP 1198/32-2, 
Dolný Kubín 026 01

IČO: 52489787
DIČ: 2121045960
IČ DPH: SK 2121045960
Som platcom DPH. 

číslo účtu pre bezhotovostné platby 
bankový účet: 
IBAN: SK06 0200 0000 0041 4933 6053
BIC / SWIFT : 

telefón: 0950 212 660
e-mail: info@verchielkreativ.sk

adresa prevádzky , ( kamenná predajňa )
otváracia doba Pondelok až Piatok 
Obchodný dom KOCK ( pri kustrnom dome, MsKS )
Na Sihoti 1168
Dolný Kubín 026 01

b/ Kupujúcim
je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom portálu www.verchielkreativ.sk odošle elektronický objednávku. Kupujúci týmto dáva súhlas so spracovaním osobných údajov. Dáta slúžia pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.verchielkreativ.sk .

c/ Predávajúci, výrobca
Predávajúcim sa rozumie osoba, ktorá ponúka svoj tovar prostredníctvom elektronického obchodu www.verchielkreativ.sk zasiela tovar prostredníctvom tretej osoby, ktorou je dopravná spoločnosť,  Slovenská pošta prípadne iná dopravná spoločnosť.

d/ Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou (kúpna zmluva) sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa služby, tovaru ponúkaného na  www.verchielkreativ.sk .

e/ Zasielateľ je prepravná spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., prípadne iná spoločnosť zabezpečujúca dodanie zásielky kupujúcemu.

f/Doplnková služba
zasielanie SMS správ, listov a iné služby uvedené na webovom rozhraní aplikácie.

g/GDPR (General Data Protection Regulation) 
GDPR je nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

h/Službou
sa rozumie plnenie prevádzkovateľa ( predávajúceho ) spočívajúce v predaji tovaru, služby, dohodnutej práci .            

 3,Objednávanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si záväzne objednáva tovar z aktuálnej ponuky prostredníctvom objednávky nasledovným spôsobom:
a/ Tovar si kupujúci objednáva prostredníctvom elektronickej objednávky.
Kupujúci je povinný vyplniť registračný formulár pravdivo a úplne, vyplniť všetky údaje požadované pri  vyplnení objednávky.
Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Kupujúci, užívateľ služby je povinný údaje meniť a dopĺňať podľa aktuálneho stavu.
V prípade neposkytnutia požadovaných údajov je prevádzkovateľ oprávnený užívateľský účet zrušiť, odstúpiť od zmluvy.

Objednávku je možné vykonať prostredníctvom:
      a/elektronického obchodu na webovej stránke
      b/emailovej alebo telefonickej komunikácie s prevádzkovateľom, predávajúcim.

Kupujúci, užívateľ služby berie na vedomie a súhlasí s používaním prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku ( internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory,...) v súvislosti s uzatváraním zmluvy si hradí kupujúci, užívateľ služby sám.

b/ Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho. Prehlasuje ,že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi.

c/ Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou  e-mailom. Kúpna zmluva je uzatvorená  doručením záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo na sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

d/ Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa  zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude urýchlene kontaktovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet maximálne do 10 (desiatich) pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

e/ Predávajúci pošle e-mailom podklady  pre vykonanie platby prevodným príkazom na účet predávajúceho.

f/ Objednávky zvyčajne vybavujeme do 3 pracovných dní. Ak ste si zvolili platbu vopred, objednávky vybavujeme do 2 pracovných dní po obdržaní platby na náš účet.

g/ som platca DPH.

4, Spôsob úhrady

Platba sa uskutočňuje
-prevodným príkazom na účet predávajúceho
-online platba
-pri prevzatí tovaru na dobierku ( v prípade objednávky tovaru na dobierku z faktúru neuhrádzajte prevodom na náš účet. Za objednaný tovar zaplatíte pri prevzatí dobierky ).
-priamym vkladom na účet predávajúceho.

Variabilný symbol je číslo faktúry.
Do poznámky kupujúci uvedie firmu, meno a priezvisko prípadne ďalšie informácie súvisiace s kúpou objednaného tovaru, služby. Kupujúci zaplatí za tovar vopred celkovú výšku zásielky po tom, ako mu bude zaslaná faktúra.

Objednávka sa považuje za potvrdenú až v deň pripísania zaplatenej ceny na účet predávajúceho.

Celkovú sumu, číslo účtu a variabilné číslo posielam mailom po objednaní tovaru.

5, Dodanie

a/ Tovar je predávaný ( dodávaný ) podľa vystavených vzorov, typových listov, katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b/ Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť , dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

c/ V prípade tovaru  vyrábaného  na objednávku je termín dodania dohodnutý medzi kupujúcim a predávajúcim. Odoslanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom zasielatela dopravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.( DPD kurierom ),  po zaplatení  objednávky na účet predávajúceho prípadne prostredníctvom iného dopravcu po dohode s kupujúcim. 

b/ V prípade hotových výrobkov (tovar sa nachádza na sklade)  je jeho odoslanie do 3 pracovných dní prostredníctvom dopravnej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.( DPD kurierom ), po zaplatení  objednávky na účet predávajúceho. 

Ak do 4 pracovných dní neprejde platba na účet predávajúceho objednávku budeme považovať za zrušenú.
Je možný aj osobný odber s platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru, služby. Osobný odber je potrebné vopred telefonicky dohodnúť .

e/ Dohodnutý termín dodania potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom.   

 f/ V prípade, ak predávajúci - výrobca nemôže tovar z technických alebo iných dôvodov dodať v stanovenej lehote, bude o tom kupujúceho informovať e-mailom, alebo telefonicky a dohodnú sa na ďalšom postupe.

6, Poštovné a balné

a/ K celkovej sume za objednávku prirátavame poštovné a balné:
Doručenie kuriérom DPD  ( Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. )
- Deň vopred ste informovaný cez SMS alebo mailom o doručení balíka a výške dobierky.
- Priamo z vášho smartfónu alebo počítača máte možnosť zmeniť deň alebo adresu doručenia.
- V deň príchodu kuriéra ste informovaný o čase, v ktorom vám bude zásielka doručená.
- Máte možnosť uhradiť platbu za dobierku platobnou kartou.

- V prípade, ak vás kuriér nezastihne príjemcu (kupujúceho) doma, nechá vám v poštovej schránke oznámenie o prvom pokuse o doručenie. Zasielateľ sa pokúsi o opätovné doručenie zásielky v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky so Zasielateľom o konečnom odovzdaní Zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude Zásielka vrátená späť predajcovi. Tým však nie je dotknutý nárok Zasielateľa na odmenu za poskytnuté služby.

- Ak Príjemca ( kupujúci ) Zásielku odmietne prevziať, Zasielateľ ju doručí späť predajcovi bez ďalších pokusov o doručenie. Tým však nie je dotknutý nárok Zasielateľa na odmenu za poskytnuté služby. 

- Máte možnosť zmeniť termín alebo adresu ďalšieho doručenia prostredníctvom stránky www.mojbalik.sk   www.presmeruj.mojbalik.sk.  alebo zákazníckeho servisu DPD na adrese dpd@dpd.sk.
- Pri doručení, nie je kuriér DPD povinný zúčastniť sa kontroly obsahu doručenej Zásielky.
- Ďalšie informácie na stránke https://www.dpd.com/sk

b/Poštovné a balné pri platbe vopred na účet je účtované nasledovne:
balík do 3 kg - 4 €
V prípade platby na dobierku sa cena navýši o 1 €.

c/V prípade potreby doručenia balíka presahujúceho vyššie uvedenú hmotnosť 4 kg, alebo ak obvodová dĺžka (obvodová dĺžka = dĺžka najdlhšej strany + dvojnásobok súčtu kratších strán,) prekračuje 300cm bude cena doručenia tovaru dohodnutá individuálne a musí byť odsúhlasená zo strany predávajúceho a kupujúceho.

d/Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poštovného pri objednávke tovaru, ktorý nespĺňa uvedené  podmienky.

e/Cena a spôsob doručenia hotového dekorovaného nábytku ( redizajn nábytku ) je dohodnutá vždy pred samotnou expedíciou tovaru a musí byť potvrdená zo strany kupujúceho a predávajúceho.

7,Reklamácia zásielky.

a/POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu za poškodenie zásielky priamo u Zasielateľa ( Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. ).. Za škodu spôsobenú zasielateľom nenesie predávajúci zodpovednosť.

b/Zasielateľ zodpovedá za škodu na Zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania Príjemcovi. Zasielateľ však nezodpovedá za celkovú škodu, ktorá vznikne v dôsledku zničenia, poškodenia alebo straty Zásielky, ale zodpovedá len za škodu spočívajúcu v znehodnotení Zásielky(čiastočnom alebo úplnom).

c/Príjemca je povinný pri prevzatí Zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu Zásielky, prípadne zjavného   vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u Zasielateľa ( Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. ). O rozsahu poškodenia   alebo čiastočnej strate obsahu Zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia   manipulácia s poškodenou Zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

d/ Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu Zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí Príjemcom zjavná, je Príjemca Zásielky povinný oznámiť Zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia Zásielky.

e/ V prípade, že vplyvom prepravy došlo k poškodeniu , je nutné zásielku čo najskôr vybaliť a skontrolujte dodaný tovar. V prípade zistenia poškodenia urobte nasledovné kroky:
-fotodokumentáciu poškodenia ešte nerozbalenej zásielky , fotodokumentáciu všetkých štítkov  (napríklad štítkov s Vašou adresou, štítkov označujúcich , že sa jedná o krehkú zásielku ....)
-fotodokumentáciu všetkého obalového materiálu , ochranný obal materiál proti poškodeniu tovaru,

f/Poškodený tovar vrátane obalového materiálu a prepravnej krabice uschovajte!!! NEVYHADZUJTE!!!

g/Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená Zasielateľovi bez zbytočného odkladu potom, čo príjemca zistil, že   došlo k poškodeniu, zničeniu, úplnej či čiastočnej strate Zásielky.

h/Písomná reklamácia musí obsahovať : 
1) označenie alebo popis vady Zásielky, číslo Zásielky podľa identifikačného štítku, 
2) dátum, kedy bola Zásielka odovzdaná na prepravu, 
3) údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (obchodná firma, príp. meno a priezvisko, IČO, DIČ, bankové spojenie a v prípade  právnickej osoby podpis oprávneného zástupcu), 
4) doklad o obsahu Zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.), 
5) ak to vyžadujú okolnosti prípadu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia, prípadne posudok servisu, ktorý vykonal  opravu, 
6) fotodokumentáciu

i/ Príjemca je povinný umožniť Zasielateľovi, aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z   týchto dôvodov je Príjemca povinný zaistiť, aby sa so Zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal Zásielky, v   ktorom bola Zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu Zasielateľa likvidovaná, alebo   prepravovaná na iné miesto. Reklamáciam ktoré budú nahlásené neskôr alebo sa nebudú riadiť uvedenými pokynmi, nemôže byť vyhovené.

j/ Pri poškodených Zásielkach je Príjemca povinný umožniť obhliadku Zásielky zástupcovi poisťovne   Zasielateľa (zasielateľ - Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. )

k/Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nedodala oprávnená osoba všetky požadované podklady pre vybavenie reklamácie. 

l/Kladne nemožno vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu Zásielky alebo jej poškodenie, ak oprávnenou osobou nie je   preukázané poškodenie obalu Zásielky zápisom o škode.

m/Predajca nenesie zodpovednosť za ďalšie škody a nezodpovedá   najmä za ušlý zisk, sankcie za omeškanie, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, záväzky kupujúceho  voči tretím osobám a ďalšie následné škody, napr. aj z dôvodu nedodržania obvyklého času doručenia Zásielky.

n/ O poškodení zavinenej prepravcom a nahlásení reklamácie u prepravcu nás informujte e-mailom info@verchielkreativ.sk

 

o/Pokiaľ poruší Príjemca povinnosti stanovené článkom 7, má sa za to, že škoda na Zásielke nevznikla.

8, Neprevzatie zásielky 

a/Ak zákazník z akýchkoľvek dôvodov neprevezme tovar je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu z toho vznikli.

b/ Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptovanej objednávke kupujúceho predávajúcim.

c/ V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptovanej objednávke alebo jednostranne predloženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20,00 eur za každý deň uskladnenia tovaru.

d/Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode  8c  tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok.

e/Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

f/Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar - službu zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu , ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu.

9, Tovar vyrobený na objednávku.

a/ Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim.

b/ Prevádzkovateľ v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa  požiadaviek kupujúceho požaduje od kupujúceho platbu vopred prípadne zálohu vo výške 50% cenný výrobku.

c/  Výroba sa začne po uhradení zálohy na účet prevádzkovateľa ( predávajúceho ).

d/ V prípade, že kupujúci nezaplatí, neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 50% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške ako aj nákladov poštového a balného.

10, Odstúpenie kupujúceho od zmluvy.

a/ Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie odo dňa keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Ak si želáte uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy informujte nás o svojom rozhodnutí čo najskôr napríklad e-mailom info@verchielkreativ.sk , alebo telefonicky 0950 212 660 a uveďte číslo vašej objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

b/ Objednávku je možné stornovať písomnou formou, e-mailom. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou e-mailom, alebo telefonicky.

c/ V prípade stornovania potvrdenej zaplatenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

d /Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe.

e /Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

f/Tovar NEPOSIELAJTE NASPAŤ NA DOBIERKU v takom prípade nebude tovar prevzatý.

Zašlite  tovar späť na adresu prevádzky alebo ho prineste na adresu našej prevádzky. Ak ste na vrátenie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

g/Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním.

h/Toto ustanovenie zákona nemôže kupujúci považovať za bezplatné zapožičanie tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený aj čiastočne, predávajúci si uplatní na kupujúcom právo na náhradu škody a započíta si svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vráti takto zníženú kúpnu cenu.

i/Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

11, Odstúpenie od zmluvy  -  na  výrobu -  zo strany kupujúceho.

a/ Právo na odstúpenie od zmluvy Kupujúci nemá, v prípade zmlúv na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia. Na dodávku tovaru alebo služieb, upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

b/ Kupujúci má právo stornovať potvrdenú, akceptovanú objednávku  bez poplatku, a to do 24 hodín od jej zrealizovania a v prípade, že produkty neboli ešte  kupujúcim uhradené.

c/ Objednávku je možné stornovať písomnou formou, e-mailom. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou e-mailom.

d/ V prípade stornovania potvrdenej objednávky po 24 hodinách ktorá už bola kupujúcim čiastočne ,alebo celá uhradená  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a zmluvne dojednanú pokutu vo výške 25% ceny z objednaného tovaru. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie  zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

e/ V prípade, že kupujúci už časť alebo celú kúpnu cenu zaplatil a následne žiada  o storno objednávky, bude  mu táto čiastka  znížená v zmysle  9/c  a späť prevedená na účet v lehote 14-ich kalendárnych dní od prijatia žiadosti o storno predávajúcim /výrobcom /.

12 , Vrátenie tovaru kupujúcim.

a/ Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu prevádzky zašlite podľa popisu nižšie .

b/ Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

c/Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru.

d/ Neposielajte tovar na dobierku, peniaze vám budú vrátené na bankový účet a to obyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

13, Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
-objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť
-chybne uvedené telefónne číslo
-kupujúci je nedostupný
-neodpovedá na e-maily
-nesprávna e-mailová adresa kupujúceho
-vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej -adresy kupujúceho atď.),
-v minulosti neprebratý tovar

14, Záručná doba:

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

Kupujúci  musí zohľadniť  prirodzené opotrebenie už pri nákupe hotového nábytku ktorý prešiel redizajnom používaného nábytku, pretože hotový nábytok už bol používaný  niekoľko rokov. Predávajúci nemá informáciu o dĺžke predchádzajúceho používania.

Kupujúci preberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. 

15, Reklamovanie tovaru

a/Ak chcete doručený tovar reklamovať, kontaktujte nás, prosím na e-mail info@verchielkreativ.sk a pošlite poškodený tovar späť poisteným balíkom na našu adresu. Rozhodne je najlepšie nás vopred kontaktovať a dohodneme spolu ďalší postup. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

b/ K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

c/ Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. 
Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.

16, Zodpovednosť za tovar

Predávajúci ručí zákazníkovi za:            
       a/ dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
       b/ dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

17, Predávajúci, prevádzkovateľ  nenesie zodpovednosť za:

a/ oneskorené doručenie tovaru zavinené zasielateľom

b/ oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

c/ poškodenie zavinené doručovateľom ( zasielateľom ); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

d/ použitie služby elektronického obchodu na webovej stránke je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu alebo újmu, vrátane straty uložených dát.

e/ škodu, ktorá užívateľovi vznikne v súvislosti s nedoručením e-mailu alebo s doručením poškodeného či neúplného e-mailu, či v súvislosti s nedoručením dokladu ( faktúr ), či doručením poškodeného či neúplného e-mailu s dokladom.

f/ znemožnenie či obmedzenie služby spôsobené poruchami internetu, ako aj inými okolnosťami technickej povahy, ktoré prevádzkovateľ neni schopný ovplyvniť, alebo ich riešenie vyžaduje súčinnosť tretej strany.

g/ chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania.

18, Kupujúci sa zaväzuje:

a/  prevziať objednaný tovar

b/ zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu 

c/ Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory budú prednostne riešiť dohodou a pri vzájomnej komunikácii ako aj pri komunikácii s treťou osobou sa zdržia vyjadrení na adresu druhej zmluvnej strany, ktorými by mohli poškodiť jej dobré meno alebo dobrú povesť.

d/ Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

19,Karta bezpečnostných údajov k výrobkom CHALK PAINT

Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s kartami bezpečnostných údajov k výrobkom Chakl Paint. Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu na prevádzke predávajúceho a sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu na stránke .  

20, Organizovanie Workshopov – kurzov

a/Registrácia na Workshop je možná na portáli www.verchielkreativ.sk. Registrácia na Workshop je záväznou objednávkou služby. Platbu za Workshop môže kupujúci vykonať vopred prevodom na účet alebo v hotovosti v deň konania workshopu. Ak si Kupujúci vyberie platbu vopred, je povinný úhradu vykonať najneskôr desať (10) dní pred konaním Workshopu. Výzvu na úhradu s uvedením sumy, variabilného symbolu a čísla účtu dostane Kupujúci v emaily potvrdzujúcom registráciu na Workshop. V prípade, že úhrada nebude pripísaná na účet Predávajúceho aspoň päť (5) dní pred plánovaným dátumom konania Workshopu, je Predávajúci oprávnený rezerváciu pre Kupujúceho zrušiť bez náhrady. Cena za Workshop je vždy uvedená pri popise Workshopu a je súčasťou objednávky.

b/Neúčasť na Workshope. V prípade, že sa Kupujúci nemôže na Workshop z vážnych dôvodov dostaviť, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho. V prípade, že sa Kupujúci Workshopu nezúčastní, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% z ceny Workshopu. V prípade platby vopred, bude tento storno poplatok stiahnutý z už vykonanej platby a zostatok prijatej platby bude vrátený na účet Kupujúceho, z ktorého túto úhradu vykonal.

c/Zrušenie Workshopu zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo Workshop zrušiť. V prípade zrušenia Workshopu budú prihlásení kupujúci informovaní o zrušení emailom alebo SMS alebo telefonicky. Ak kupujúci za Workshop, ktorý bol zrušený, zaplatil vopred, bude mu kúpna cena vrátená alebo bude vysporiadaná po vzájomnej dohode.

d/Zrušenie registrácie na Workshop zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť kupujúcemu registráciu na Workshop bez udania dôvodu o čom bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu za Workshop vopred, bude mu táto kúpna cena v plnej výške vrátená bezhotovostne na účet, z ktorého úhradu vykonal.

e/Pokyny k Workshopu. Poplatok za Workshop je za jednu dospelú osobu. Workshopy sú určené iba pre dospelých účastníkov. Prosíme Vás, aby ste so sebou nevodili deti, pretože ich prítomnosť ruší ostatných účastníkov Workshopu. V prípade, že sa na Workshop dostavíte s dieťatom, alebo s inou sprevádzajúcou osobou. Predávajúci si vyhradzuje právo takého účastníka z Workshopu vylúčiť bez náhrady.

21, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke.

 

22,Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Vážení klienti,

týmto si Vás dovoľujeme informovať o tom, že prípadné spory, ktoré vzniknú medzi Vami a prevádzkovateľom, firmou CORVICI s.r.o. Petronela Dendisková, resp. všetky Vaše požiadavky apod., sa vždy snažíme riadne prerokovať a vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

Pokiaľ by sa však nepodarilo Vaše nároky uspokojiť a vznikol tak medzi Vami a prevádzkovaťeľom, firmou spor, máte právo na tzv. alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy o predaji nášho tovaru alebo zo zmluvy o poskytovaní našich služieb (ďalej len "spotrebiteľský spor"). Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

V prípade spotrebiteľského sporu týkajúceho sa predaja nášho tovaru alebo poskytovania našich služieb je pre alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu príslušná Slovenská obchodná inšpekcia -  ("SOI"), na ktorú sa môžete obrátiť ohľadom akéhokoľvek spotrebiteľského sporu. Môžete využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) u tovaru zakúpeného v kamennej predajni tiež cez  internet webovú stránku

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
ars@soi.sk
adr@soi.sk

Telefonické číslo:
+421 (0)2/58 27 21 23
+421 (0)2/58 27 21 41

Fax:
+421 (0)2/53 41 49 96

Postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu je taký, že sa začína na návrh spotrebiteľa u SOI (prípadne inej poverenej osoby).

Návrh  musí obsahovať
a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, alebo elektronicky prostredníctvom emailu ars@soi.sk.

Navrhovateľ (Vy) môže podať návrh u SOI alebo iného povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. odstúpenie od zmluvy / reklamácie).

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.

23, Spracovanie osobných údajov.

Pri využívaní služby internetového obchodu na webovej stránke nás ako správcu osobných údajov poverujete
k vykonávaniu vymedzených úkonov s osobnými údajmi, ktoré ste uložili na webovú stránku internetového obchodu. Vaše poverenie akceptujeme a zaväzujeme sa tieto osobné údaje spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje budeme spracovávať manuálne i automatizovane aj v elektronickej podobe.

Osobné údaje, ktoré môžeme z vašeho poverenia spracovávať, sú tie údaje, ktoré nahrávate do formulára na stránke internetového obchodu.

Jedná sa hlavne o nasledovné osobné údaje:

e-mailová adresa
meno, priezvisko
telefón
dodacia adresa
fakturačná adresa,
história objednávok
včasnosť platby

a/ Vyššie uvedené osobné údaje budeme spracovávať

na základe vašeho poverenia k účelom, ktoré vychádzajú z funkčnosti a poslania internetového obchodu na webovej stránke:
-zaisťovanie a ukladanie osobných údajov prostredníctvom webových formulárov
-zaistenie kampaní
-odosielanie obchodných informácii a SMS
-odosielanie transakčných e-mailov
-štatistiky
-prístup do elektronického obchodu
-evidencia členov v členských sekciách
-získanie e-mailovej adresy pri vkladaní komentárov a správe komentárov
-získanie e-mailovej adresy v rámci kontaktného formulára na webe za účelom vybavenia odpovede
-predávanie osobných údajov do FAPI či iných systémov súvisiacich s elektronickým obchodom

b/ Zaväzujeme sa brániť a zamedzovať

 neoprávnenému prístupu, kopírovaniu, úprave, zverejneniu alebo distribúcii osobných údajov.

c/ Všetky informácie ktoré získame

v súlade so spracovaním osobných údajov
považujeme za dôverné informácie. Zaväzujeme sa, že dôverné informácie neposkytneme tretej strane a nepoužijeme ich k inému účelu než pre plnenie povinností zo zmluvy, s výnimkou príslušných štátnych a iných správnych úradov a súdov podľa všeobecne záväzných predpisov kedy sme povinný tieto informácie poskytnúť.

d/Vy ako kupujúci užívateľ a správca osobných údajov

prehlasujete a zaručujete nám, že:
1. budete v elektronickom obchode pracovať len s aktuálnymi osobnými údajmi a pre ich používaní budete mať platné zákonné oprávnenie.
2.spĺňate všetky zákonné povinnosti, ktoré pre vás z GDPR a iných právnych predpisov vyplývajú.
3.nie ste si vedomí žiadneho rizika porušovania právnych predpisov v súlade so súčasným spracovaním osobných údajov.

e/Osobné údaje pre vás začneme spracovávať

od momentu vyplnenia registračného, objednávkového formulára. Pri vyplnení prvého osobného údaja.

f/Osobné údaje budeme spracovávať po dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepoužívané osobné údaje vymazať a deaktivovať užívateľské účty.

g/Pokiaľ vložíte na webovú stránku

údaje zvlášť zraniteľných osôb napríklad detí, robíte tak na vlastnú zodpovednosť.

24, Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje,

že si tieto obchodné podmienky prečítal, úplne im rozumie a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

25,Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné

 od 1.1.2020 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich:
vyhradzujem si právo na jednostranné akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

26.Záverečné ustanovenia

a/Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalších platných právnych predpisov, resp. obchodným zákonnikom v prípade kupujúceho – podnikateľa.

b/Informácie obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sú neoddeliteľnou súčasťou  kúpnej zmluvy uzavretej medzi firmou Peter Mužila a spotrebiteľom a sú pre obe strany záväzné v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007.

c/Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

d/Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené “vyššou mocou” alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.